« nazaj
NOVICE KNJIŽNI PROGRAM KONTAKT KLUB
Novosti Zbirke knjig Napovednik?port po meri otrok in mladostnikov
RAZPRODANO!

Avtor: Branko ?kof
ISBN: 978-961-6583-35-0


Cena z DDV: 39,50 €
Klubska cena z DDV: 33,58 €?port v otro?tvu in ?asu odra??anja je najbolj?a nalo?ba za ?ivljenje. Toda ?port otrok in mladine spremljajo tudi ?tevilne dileme in problemi:
  • (pre)zgodnja specializacija in vklju?evanj mladih v tekmovalni ?port,
  • pojav otro?kega gladiatorstva,
  • nehumano ravnanje – telesno in du?evno nasilje nad mladimi v ?portu, itd.
 Namen knjige je predvsem iskanje odgovorov na vpra?aje kako s pedago?kega in vsebinskega vidika ravnati z mladimi ?portniki, da bodo lahko v najve?ji meri razvili svoj ?portni in ?ivljenjski potencial. Knjiga ?port po meri otrok in mladostnikov obsega 21 poglavij, ki so delo 11 priznanih, doma in v tujini uveljavljenih strokovnjakov s podro?ja medicine, psihologije, pedagogike in kineziologije. Knjiga je koristna u?iteljem ?portne vzgoje na vseh ravneh vzgojno–izobra?evalnega procesa, profesorjem in ?tudentom programov ?portne vzgoje na pedago?kih fakultetah, zdravstvenim delavcem, trenerjem in vaditeljem ter tudi star?em. Skratka, vsem tisti, ki so tako ali druga?e povezani z delom z mladimi v ?olah, ?portnih dru?tvih, klubih, in drugje.

© 2017 Založba Kres d.o.o. Vse pravice pridržane.